Pro zákazníky

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky obchodní společnosti JMM COMMERCE s.r.o., IČO: 17600316,
DIČ: CZ17600316, se sídlem Životická 1121/1, 735 64 Havířov Suchá, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 90558 (dále jen
„lednadoma.cz“, „prodávající“ nebo „JMM COMMERCE s.r.o.“).


I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.
2. Zákazníkem internetového obchodu Lednadoma.cz je buď: (i) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1
písm. a) Zákona, (ii) podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo (iii) orgán státní správy či samosprávy (tyto tři typy zákazníků
dále jen „kupující“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva
a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi
prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové
adrese https://www.lednadoma.cz
4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami
a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje,
že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující
dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi
seznámit.
5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává
kupujícímu zboží nebo služby.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

II. Kupní smlouva

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím
na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to
na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na
základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné
vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto
případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu,
bude mu tato částka vrácena zpět.
2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího
(spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními
předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829
odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím
prodávajícímu.
4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem
„Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným
modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem
kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část
nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

III. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
OZ.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez
vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze
součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může
odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo
na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet
vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad,
na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo
na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad,
vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené
době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.
5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se
za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že
má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7. Článek III. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu
na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád prodávajícího.

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu
odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením
čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít systém pro reklamace a odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím na stránkách e-shopu v sekci „Reklamační formulář a reklamační řád“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat ve formě písemnosti/korespondence pouze na adresu provozovny prodávajícího, sídlo společnosti prodávajícího nebo do elektronické pošty prodávajícího alucoled@gmail.com. Předmět odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat pouze na adresu provozovny.
4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na
dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný
než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od
kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,
než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající není
v tomto případě povinen navrátit kupujícímu náklady vzniklé při dopravě předmětu odstoupení
od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující tedy náklady na vrácení zboží hradí sám.
5. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze
chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva
na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí
prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené
smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo
spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již
nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit
na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit
tak kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu.
6. V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může
prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.
7. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá
zejména, v případě smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy
sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů
a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však
neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných
než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory apod.),
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato
plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán
s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě
nemá právo na odstoupení od smlouvy.
8. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží
a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za
navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.

V. Evidence tržeb

1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin.
2. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané
e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VI. Dárkové certifikáty

1. Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze
k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny.
V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1
OZ prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním
nového kódu nedochází ke změně ceniny.
2. Okamžik tržby z pohledu Zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem
nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu

VII. Zpětný odběr elektrospotřebičů

1. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr
elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující
je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení,
nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje
při zakoupení elektrozařízení zpětný odběr obdobného elektrozařízení od kupujícího zdarma
přímo v domácnosti kupujícího.
2. Kupující je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo
akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231, se sídlem
Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19943, uvedených na jejích webových
stránkách http://www.asekol.cz/asekol/. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní
účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly
pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Kupující je
také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách
určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
3. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se
směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných
dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená
zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky
z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

VIII. Náklady na použití komunikačních prostředků na

dálku
1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
alucoled@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.
2. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních
údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně
a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně
ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor
nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
Zákona.
4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího,
v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená
smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další
evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně
i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
5. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel)
využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující
(spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní
inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací
o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit
alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Jak nakupovat

Máme pro vás tipy, jak snadno projít celým procesem od výběru zboží až po jeho objednání.

Hledání zboží

Někdo se po obchodě rád toulá, jiný jde přímo.

 • Pokud patříte do první skupiny, vyberte si v horním menu příslušné oddělení a v něm jednotlivé kategorie zboží, až se dostanete k cíli.
 • Jestliže už víte, co chcete, použijte vyhledávání. V horní části stránky naleznete řádek pro hledání, který vás ve spolupráci s našeptávačem dovede k požadovanému zboží.

Těžko se rozhodujete? Možná vám pomůže naše poradna.

Košík

 1. Zboží vložíte do košíku pomocí tlačítka Vložte do košíku.
 2. V košíku přehledně a na jednom místě uvidíte vše, co jste do něj vložili – přesný název zboží, dostupnost, počet kusů (můžete ho libovolně měnit) a cenu bez a s DPH.
 3. Kompletní obsah košíku uvidíte vždy, když do něj vložíte zboží nebo pokud kliknete na symbol košíku v pravé horní části stránky.

Přihlášení

Přihlásit se můžete jako:

 1. Nový zákazník, pokud nakupujete na LEDNADOMA.CZ poprvé - zadejte pouze svůj e-mail a pokračujte v objednávce.
 2. Registrovaný zákazník, pokud jste již na LEDNADOMA.CZ nakupovali a zaregistrovali jste se pod svým heslem. Vyplňte e-mail a heslo a pokračujte v objednávce. V případě, že jste heslo zapomněli, pošleme vám ho na e-mail, pod kterým jste se registrovali.

E-mail slouží pro veškerou komunikaci ohledně vaší objednávky, proto je nezbytné ho vyplnit.

Ochrana osobních údajů

Univerzální podmínky ochrany osobních údajů, použitelné pro GDPR. Podmínky ochrany osobních údajů jsou nutnou součástí internetového obchodu. Shoptet neručí za aktuálnost vzorových podmínek k datu jejich stažení.

Vzorové podmínky ochrany osobních údajů včetně pokynů k jejich úprave ke stažení zde: https://www.shoptet.cz/univerzalni-podminky-ochrany-osobnich-udaju/

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ……. IČ ……se sídlem….. (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa:

Email:

Telefon:

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.