Reklamační řád

Přijaté zásilky bez identifikace/ průvodního dopisu/ nevíme od koho jsou:
Vážení zákazníci, stává se nám, že nám zašlete zásilku k reklamaci či odstoupení od kupní smlouvy, nicméně bez kopie daňového dokladu či průvodního dopisu. Takováto zásilka je poté uložena a vyčkává na to, až se ozve její majitel. Níže je seznam sledovacích čísel zásilek, které u nás čekají na identifikaci. Pokud se číslo zásilky shoduje s číslem zásilky, kterou jste nám zaslali, kontaktujte nás prosím s celý číslem zásilky a doložte daňový doklad a informace k zásilce. Modrá značka X jsou prostřední čísla sledovacích čísel zásilek, které by měl pro identifikaci a připárování úvést majitel.
ČESKÁ POŠTA:
 
DR045xxxxx44X - přijato 09.08.2021 (elektrocentrála KD109 - palivová nádrž)
DR043xxxxx22X - přijato 13.07.2021 (křovinořez KD5042 - motor)
DR046xxxxx85X - přijato 25.08.2021 (motorová pila KD10611)
ZÁSILKOVNA:
Z34xxxxxx78 - přijato 31.05.2021 (elektrické vrtací kladivo KD1692)
PPL:
 
 
 
 Záruka, reklamace a reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje postup společnosti LED PRODUCTS s.r.o., IČO: 06596088, DIČ: CZ06596088, se sídlem Životická 1121/1, 735 64 Havířov Suchá, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72522 (dále jen „lednadoma.cz“, „prodávající“ nebo „LED PRODUCTS s.r.o.“) při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku (dále jen jako "Kupní smlouva ") prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.lednadoma.cz (dále jen jako" lednadoma.cz ") a práva a povinnosti Kupujícího a prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen" Smluvní strany ") s tím související.

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto
reklamačním řádem.

 

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, kterým se pro účely tohoto ustanovení rozumí spotřebitel, že věc
při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc
převzal:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů


Prodávající neodpovídá kupujícímu v následujících případech:

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
- vyplývá-li to z povahy věci
- nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud
nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo pro větší počet vad (tedy 3 a více zároveň). V takovém
případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v
případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,
jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího vydá prodávající písemné potvrzení o povinnostech prodejce v případě vadného
plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, není-li prodávajícím
určena jiná osoba k provedení opravy.

Kupující (spotřebitel - fyzická osoba) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Poskytl-li prodávající nad rámec zákonného práva z vadného plnění záruku za jakost, její uplatnění se
řídí těmito podmínkami, pokud není v záručním listě nebo smlouvě uvedeno jinak. Nároky z
odpovědnosti za vady se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, poškození
neodbornou montáží nebo neodborným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem.

Záruka je nepřenosná.

 

 

 

Reklamace musí být oznámena prodávajícímu bezvýhradně písemnou formou, přičemž je nutné takto
učinit jedním z následujících způsobů:

1) písemnou formou na email: alucoled@gmail.com (řádné oznámení vady, doložení dokladu o koupi či alespoň číslo vyřízené objednávky)
2) písemnou formou doporučeného psaní na adresu: LED PRODUCTS s.r.o., Mládežnická
1575/8, 73601 Havířov.
3) Zasláním výrobku spolu s čitelným průvodním dopisem na adresu: LED PRODUCTS s.r.o.,
Mládežnická 1575/8, 73601 Havířov.
Reklamace musí být oznámena spolu s řádně specifikovaným oznámením vad, přičemž je vhodné,
aby reklamace obsahovala též volbu nároku kupujícího podle zákona, aby byla přiložena kopii
dokladu o nákupu. Bez řádného oznámení vad nebude reklamační řízení zahájeno a reklamace
bude odmítnuta.

Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží.

 

 


Reklamované zboží, které kupující zašle za účelem posouzení reklamace, musí být zasláno z hygienických důvodů řádně vyčištěné (v případě čerpadel vysušené) a řádně zabalené proti poškození při přepravě. Pokud reklamovaný výrobek k provozu potřebuje provozní kapaliny, ty
musí být před předáním přepravci vypuštěny.

V případě porušení přepravních podmínek či nadměrného znečištění reklamovaného produktu, bude reklamace automaticky zamítnuta. V takovémto případě je reklamaci možné znovu otevřít, za předpokladu, že zákazník souhlasí s hygienickými náklady. Zákazník bude v takovémto případě neprodleně písemně e-mailem informován o zamítnutí reklamace. Ceník hygienických nákladů viz níže.


Možné dodatečné hygienické náklady - ceník:
(Níže uvedené ceny jsou platné jak pro reklamační řízení, tak pro odstoupení od kupní smlouvy.
Při odstoupení od kupní smlouvy tedy může být navrácená kupní cena o tyto částky ponížená.
Při reklamaci může být tato částka po zákazníkovi požadována k úhradě prodejci.)
Číštění čerpadla - 250 Kč
Číštění kompresoru do 50l - 500 Kč
Čištění kompresoru nad 50l - 750-1000 Kč
Čištění elektrocentrál do 50kg - 400 Kč
Čištění elektrocentrál nad 50kg - 800 Kč
Čištění sekaček na trávu - 500 Kč
Čištění křovinořezů - 300 Kč
Čištění řetězových pil - 350 Kč
Čištění hydraulických zvedáků - 300 Kč
(výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH)

V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět.
Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem pro spotřebitele stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Mimo spotřebitele tato lhůta není zákonem stanovena. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, identifikace daňovým dokladem či číslem objednávky jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší
možné době. Pokud prodávající obdrží zásilku bez identifikace průvodním dopisem, je tato zásilka uložena a čeká na přihlášení svého majitele. tato zásilka však nebude uložena déle než 90 dní, poté bude zlikvidována. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.