Reklamační formulář + reklamační řád, odstoupení od kupní smlouvy

 
 
 
Přijaté zásilky bez identifikace/ průvodního dopisu/ nevíme od koho jsou:
Vážení zákazníci, stává se nám, že nám zašlete zásilku k reklamaci či odstoupení od kupní smlouvy, nicméně bez kopie daňového dokladu či průvodního dopisu. Takováto zásilka je poté uložena a vyčkává na to, až se ozve její majitel. Níže je seznam sledovacích čísel zásilek, které u nás čekají na identifikaci. Pokud se číslo zásilky shoduje s číslem zásilky, kterou jste nám zaslali, kontaktujte nás prosím s celý číslem zásilky a doložte daňový doklad a informace k zásilce. Modrá značka X jsou prostřední čísla sledovacích čísel zásilek, které by měl pro identifikaci a připárování úvést majitel.
Úložní doba činí 60 dní a po přesažení této doby je majiteli účtován skladovací poplatek 50Kč za den. Pokud není majitel znám, je zásilka po ukončení úložní doby zlikvidována.
ČESKÁ POŠTA:
DR002xxxxx41X - přijato 30.06.2021 (akumulátorový vyžínač KD5123) - ZLIKVIDOVÁNO
BX061xxxxx56X - přijato 01.12.2021 (svářečka plastů KD852) - ZLIKVIDOVÁNO
DR044xxxxx25X - přijato 20.04.2022 (elektrocentrála TA980) - ZLIKVIDOVÁNO
DR047xxxxx85X - přijato 01.08.2022 (elektrocentrála KD102) - ZLIKVIDOVÁNO
BA038xxxxx83X - přijato 01.11.2022 (samostmívací kukla V75201) - ZLIKVIDOVÁNO
EE079xxxxxx98CZ - přijato 28.11.2022 (čerpadlo KD752) - ZLIKVIDOVÁNO
DR05xxxxxx76X - přijato 26.04.2023 (gola sada TA204)
PPL:
400xxxxxx02 - přijato 21.10.2021 (kompresor TA301N) - ZLIKVIDOVÁNO
809xxxxxx83_přijato 07.12.2021 - zasláno na chybnou adresu (elektrocentrála KD133) - ZLIKVIDOVÁNO
ZÁSILKOVNA:
Z34xxxxxx78 - přijato 31.05.2021 (elektrické vrtací kladivo KD1692) - ZLIKVIDOVÁNO
DPD:
138xxxxxxxxx408 - přijato 26.01.2022 (INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA KD1832)
GLS:
0008xxxxxx91 - přijato 31.05.2023 (plynový opalovací hořák KD10302)
 
 
 
 
 
 
 Záruka, reklamace a reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje postup společnosti JMM COMMERCE s.r.o., IČO: 17600316, DIČ: CZ17600316, se sídlem Životická 1121/1, 735 64 Havířov Suchá, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 90558 (dále jen „lednadoma.cz“, „prodávající“ nebo „JMM COMMERCE s.r.o.“) při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku (dále jen jako "Kupní smlouva ") prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.lednadoma.cz (dále jen jako" lednadoma.cz ") a práva a povinnosti Kupujícího a prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen" Smluvní strany ") s tím související.

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto
reklamačním řádem.

 

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, kterým se pro účely tohoto ustanovení rozumí spotřebitel, že věc
při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc
převzal:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů


Prodávající neodpovídá kupujícímu v následujících případech:

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
- vyplývá-li to z povahy věci
- nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud
nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo pro větší počet vad (tedy 3 a více zároveň). V takovém
případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v
případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,
jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího vydá prodávající písemné potvrzení o povinnostech prodejce v případě vadného
plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, není-li prodávajícím
určena jiná osoba k provedení opravy.

Kupující (spotřebitel - fyzická osoba) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Poskytl-li prodávající nad rámec zákonného práva z vadného plnění záruku za jakost, její uplatnění se
řídí těmito podmínkami, pokud není v záručním listě nebo smlouvě uvedeno jinak. Nároky z
odpovědnosti za vady se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, poškození
neodbornou montáží nebo neodborným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem.

Záruka je nepřenosná.

 

 

 

Reklamace musí být oznámena prodávajícímu bezvýhradně písemnou formou, přičemž je nutné takto
učinit jedním z následujících způsobů:

1) Písemnou formou, založením reklamačního případu. Klikněte na modrné tlačítko "POKRAČOVAT": https://www.lednadoma.cz/reklamacni-rad/  (řádné oznámení vady, vyplňte prosím veškeré kolonky pro oznámení vady, návrhu řešení) 
2) písemnou formou doporučeného psaní na adresu: JMM COMMERCE s.r.o., Michníkova 110/2, 73601 Havířov - Životice.
3) Zasláním výrobku spolu s čitelným průvodním dopisem na adresu: JMM COMMERCE s.r.o.,
Michníkova 110/2, 73601 Havířov - Životice.
Reklamace musí být oznámena spolu s řádně specifikovaným oznámením vad, přičemž je vhodné,
aby reklamace obsahovala též volbu nároku kupujícího podle zákona, aby byla přiložena kopii
dokladu o nákupu. Bez řádného oznámení vad nebude reklamační řízení zahájeno a reklamace
bude odmítnuta.

Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží.

 

 


Reklamované zboží, které kupující zašle za účelem posouzení reklamace, musí být zasláno z hygienických důvodů řádně vyčištěné (v případě čerpadel vysušené) a řádně zabalené proti poškození při přepravě. Pokud reklamovaný výrobek k provozu potřebuje provozní kapaliny, ty
musí být před předáním přepravci či do servisu vypuštěny.

Ponechané kapaliny v produktech neproplácíme! Jedná se o porušení přepravních podmínek, kapaliny při přepravě vytečou..kapaliny taktéž mohou poškodit ostatní přepravované zásilky, tudíž může být po odesílateli vymáhaná náhrada škody. Pokud si při osobním předání kapaliny nepřevezmete zpět, neneseme zodpovědnost za jejich navrácení.

V případě porušení přepravních podmínek či nadměrného znečištění reklamovaného produktu, bude reklamace automaticky zamítnuta. V takovémto případě je reklamaci možné znovu otevřít, za předpokladu, že zákazník souhlasí s hygienickými náklady. Zákazník bude v takovémto případě neprodleně písemně e-mailem informován o zamítnutí reklamace. Ceník hygienických nákladů viz níže.


Možné dodatečné hygienické náklady - ceník:
(Níže uvedené ceny jsou platné jak pro reklamační řízení, tak pro odstoupení od kupní smlouvy.
Při odstoupení od kupní smlouvy tedy může být navrácená kupní cena o tyto částky ponížená.
Při reklamaci může být tato částka po zákazníkovi požadována k úhradě prodejci.)
Číštění čerpadla - 250 Kč
Číštění kompresoru do 50l - 500 Kč
Čištění kompresoru nad 50l - 750-1000 Kč
Čištění elektrocentrál do 50kg - 400 Kč
Čištění elektrocentrál nad 50kg - 800 Kč
Čištění sekaček na trávu - 500 Kč
Čištění křovinořezů - 300 Kč
Čištění řetězových pil - 350 Kč
Čištění hydraulických zvedáků - 300 Kč
(výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH)

V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět.
Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem pro spotřebitele stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Mimo spotřebitele tato lhůta není zákonem stanovena. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, identifikace daňovým dokladem či číslem objednávky jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší
možné době. Pokud prodávající obdrží zásilku bez identifikace průvodním dopisem, je tato zásilka uložena a čeká na přihlášení svého majitele. tato zásilka však nebude uložena déle než 90 dní, poté bude zlikvidována. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při reklamaci v rámci podnikatelského styku nevzniká podnikatelskému subjektu nárok na proplacení nákladů souvisejících s reklamací. U zamítnuté reklamace hradí náklady na expedici zpět podnikatelský subjekt.