Reklamační řád

!!DŮLEŽITÁ INFORMACE!! Vážení zákazníci, velice nás to mrzí, ale z kapacitních důvodů nejsme schopni řešit reklamace na našem e-mailu, proto může odpověď trvat delší dobu než byste mohli očekávat.
Pokud nechcete čekat na naši odpověď a chcete uplatnit reklamaci, prosíme zašlete reklamovaný produkt na adresu provozovny s průvodním dopisem, který bude obsahovat jak číslo objednávky nebo daňového dokladu tak popis závady a případně kontaktní údaje. Děkujeme za pochopení. Věříme, že se brzy tato situace uklidní.

 

Záruka, reklamace a reklamační řád

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto
reklamačním řádem.

Prodávající odpovídá kupujícímu, kterým se pro účely tohoto ustanovení rozumí spotřebitel, že věc
při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc
převzal:

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
Prodávající neodpovídá kupujícímu v následujících případech:

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí
kupujícím
vyplývá-li to z povahy věci
Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující
požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem
k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo
na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud
nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém
případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v
případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,
jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího vydá prodávající písemné potvrzení o povinnostech prodejce v případě vadného
plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, není-li prodávajícím
určena jiná osoba k provedení opravy.

Kupující (fyzická osoba) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Poskytl-li prodávající nad rámec zákonného práva z vadného plnění záruku za jakost, její uplatnění se
řídí těmito podmínkami, pokud není v záručním listě nebo smlouvě uvedeno jinak. Nároky z
odpovědnosti za vady se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, poškození
neodbornou montáží nebo neodborným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem.

Reklamace musí být oznámena prodávajícímu bezvýhradně písemnou formou, přičemž je nutné takto
učinit jedním z následujících způsobů:

1) písemnou formou na email: alucoled@gmail.com
2) písemnou formou doporučeného psaní na adresu: LED PRODUCTS s.r.o., Mládežnická
1575/8, 73601 Havířov.
3) Zasláním výrobku spolu s čitelným průvodním dopisem na adresu: LED PRODUCTS s.r.o.,
Mládežnická 1575/8, 73601 Havířov.
Reklamace musí být oznámena spolu s řádně specifikovaným oznámením vad, přičemž je vhodné,
aby reklamace obsahovala též volbu nároku kupujícího podle zákona, aby byla přiložena kopii
dokladu o nákupu. Bez řádného oznámení vad nebude reklamační řízení zahájeno a reklamace
bude odmítnuta.

Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží.
Reklamované zboží, které kupující zašle za účelem posouzení reklamace, musí být zasláno
z hygienických důvodů řádně vyčištěné (v případě čerpadel vysušené) a řádně zabalené proti

poškození při přepravě. Pokud reklamovaný výrobek k provozu potřebuje provozní kapaliny, ty
musí být před předáním přepravci vypuštěny.
Možné dodatečné hygienické náklady učtované zákazníkovi:
(Níže uvedené ceny jsou platné jak pro reklamační řízení, tak pro odstoupení od kupní smlouvy.
Při odstoupení od kupní smlouvy tedy může být navrácená kupní cena o tyto částky ponížená.
Při reklamaci může být tato částka po zákazníkovi požadována k úhradě prodejci.)
Číštění čerpadla - 250 Kč
Číštění kompresoru do 50l - 500 Kč
Čištění kompresoru nad 50l - 750-1000 Kč
Čištění elektrocentrál do 50kg - 400 Kč
Čištění elektrocentrál nad 50kg - 800 Kč
Čištění sekaček na trávu - 500 Kč
Čištění křovinořezů - 300 Kč
Čištění řetězových pil - 350 Kč
Čištění hydraulických zvedáků - 300 Kč
(výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH)

V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět.
Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě,
že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných
podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší
možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.